תקנון האתר

1. מבוא:
1.1. ברוך/כה הבא/ה לאתר "EMol" (עוסק מספר 024498693) המופעל על ידי אתר אי-מול (להלן בהתאמה : "האתר", "מפעיל האתר" , "המוכר" , "החנות") - אתר הקניות שמבטיח אחריות מלאה גם על המוצר וגם על הקניה. האתר מציע לך מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והספקים בארץ ובעולם, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מצויינים.
1.2. בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש"). כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו ובכלל זה הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
1.3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת ותנאי השימוש רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
1.4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. כללי:
2.1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אי-מול, שהינה מפעילת האתר, לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר, ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן – "משתמש" , "לקוח"). מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
2.2. בתקנון זה תהא למילים שלהלן המשמעות הקבועה בצידן:
2.2.1. "מפעיל האתר" – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו.
2.2.2. "פעולה" - כל שימוש באתר על ידי משתמש, כהגדרתו לעיל, לרבות שימוש שאינו בגדר הצעת רכישה ו/או הרשמה לקבוצת רכישה ו/או הרשמה לקנייה באתר.
2.2.3. "אישור האשראי" - אישור חברת כרטיסי האשראי של משתמש לעסקה מסוימת.

2.2.4. הצגת המידע באתר הוא כפי שהוא (As is).
2.2.5. בהסכמה לתנאיי תקנון זה, המשתמש מסכים לקבל חומרים פרסומיים מכל סוג שהוא מאתר אי-מול באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה, הן באמצעות האתר או הטלפון.
להסרה מרשימת התפוצה של האתר יש להודיע בכתב לכתובת: info@emol.co.il או לחילופין ללחוץ על קישור "ההסרה מרשימת התפוצה" במייל הפרסומי.
3. הגבלת אחריות מפעיל האתר:
3.1. האתר ו/או מפעיל האתר אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לאיכותם, לזמינותם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים למעט המוצרים המיובאים על ידו. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הצדדים השלישיים.
3.2. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הצדדים השלישיים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד אי-מול לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
3.3.  תכנים המוצגים באתר שהינם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, אינם בבעלותו של מפעיל האתר, אינם באחריותו, והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
3.4. המידע והתכנים מוצגים באתר כפי שהם נמסרים למפעיל האתר על-ידי הצדדים השלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעיל האתר (פרט לתרגומם לעברית במידת הצורך). הנתונים המוצגים באתר נערכים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעיל האתר כל שליטה. נתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות מהות ו/או איכות המוצרים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים וכל מידע אחר שמקורם במידע שנמסר למפעיל האתר על ידי צד שלישי.
3.5. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
3.6. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות מוצריו, ו/או ביצע רכישה מן הצד השלישי באמצעות האתר.
3.7. מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים המוצעים למשתמש על ידי צד שלישי באמצעות האתר, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו באמצעות האתר.
3.8. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, מקרי, כספי או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על מידע שמופיע באתר, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים אובדן רווחים או הפסד הכנסה, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אחריותו של מפעיל האתר בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
3.9 השירות באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("As is"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה ממפעיל האתר ו/או כלפי מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולתיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
3.10. מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקנה שהתבצעה ע"י משתמש.
3.11. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר יעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
3.12. מפעיל האתר איננו מייצר מידע אלא מפעיל את האתר כפלטפורמה תיווכית בין מגוון ספקים ומשווקים (לעיל ולהלן: "הצדדים השלישיים")  למשתמש. האתר מציג מידע שמוצג ומופץ על ידי הצדדים השלישיים כפי שהוא ("As is") ; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.
3.13. נתוני המוצרים המוצעים באתר מסופקים כמו שהם ("As is") כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים. 
3.14. יודגש, יוטעם ויובהר כי המחיר של מוצר או שירות המוצגים באתר, הינו מחירם כפי שמוצע על ידי הצדדים השלישיים למפעיל האתר בתוספת עלות התיווך של מפעיל האתר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים טרם רכישת המוצר.
3.15.  בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.


4. שימוש באתר:
4.1. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
4.2. רשאי להשתתף במכירות הרגילות ו/או הקבוצתיות כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
4.4. פעולה בזירת המכירות תתאפשר אך ורק למשתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתאפשרנה ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, גם באמצעות הטלפון.
4.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש ואם במשתמע.
4.6. 
המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור. 
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור הצרכן אשר יתבצע באמצעות סימון "וי" בדיסקליימר מתאים באתר בעת מסירת פרטיו.
תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.
במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.
פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים
מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם , במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו YNET , TAPUZ , דפי זהב , וכו'...
האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת אי-מול באתר זה בלבד.
כמו כן נדגיש כי המידע הטכני המוצג , באחריות הספק בלבד. 

5. פרסומות:
5.1. מפעיל האתר לא ישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
5.2.  פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
5.3.  כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

6. קניין רוחני:
6.1. למפעיל האתר זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, 
אייקונים (icons) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.
6.2.  אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
6.3.  פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

7. הזמנת מוצרים ו/או שירותים:
7.1. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות, אם במסגרת מכירה רגילה ואם במסגרת מכירה קבוצתית או אישית (להלן: "הזמנה") על המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. כמו כן, על מנת לאפשר סליקת התמורה, ידרש המשתמש לספק למפעיל האתר פרטים בסיסיים נוספים כגון שם פרטי, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני של המשתמש, מספר הטלפון של המשתמש, מספר כרטיס אשראי של המשתמש, מספר תעודת הזהות של המשתמש, מין המשתמש ופרטים נוספים אם וככל שידרשו (להלן: "ההרשמה").
7.2. בעת ההרשמה על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ואמיתיים אחרת לא יוכל מפעיל האתר להבטיח את ביצוע הזמנות המשתמש.
7.3. עם השלמת ההרשמה יתאפשר למשתמש לפעול כלקוח של האתר (להלן: "הלקוח").
7.4. מתן ו/או הצהרה על פרטים כוזבים בעת ההרשמה הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. מפעיל האתר ו/או הצדדים השלישיים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. מפעיל האתר ו/או ההצדדים השלישיים יהיו רשאים לבטל רכישת לקוח ו/או השתתפות לקוח בקבוצת רכישה, היה ואותו לקוח הצהיר על פרטים כוזבים או חלקיים בעת ההרשמה.
7.5. הצדדים השלישיים ומפעיל האתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות ימצאו במלאי. עם זאת, ככל ועל אף מאמציהם, אזל מוצר שנרכש על ידי הלקוח בעקבות הצגתו בזירת המכירות ממלאי הצד השלישי (להלן: "הצד השלישי המקורי"), יפעל מפעיל האתר כמיטב יכולתו על מנת לקשר את הלקוח לצד שלישי אחר אשר באפשרותו להציע ללקוח הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים (להלן: "ההצעה החלופית"). ככל והלקוח יקבל את ההצעה החלופית יעודכנו פרטי הזמנתו מחדש. היה ויבחר הלקוח לדחות את ההצעה החלופית, תבוטל הזמנתו ומפעיל האתר יפעל מול הצד השלישי המקורי על מנת לבטל את חיוב כרטיס כרטיס האשראי של הלקוח.
7.6. 
זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג בישראל או בארץ מוצאו של הצד השלישי - זאת במקרה והמוצר/ים אשר הזמין הקונה נשלחים מחו"ל.
7.7.1. במקרה והמוצר/ים שהזמין הקונה נשלחים מצד שלישי בחו"ל, תצורף לחבילה הנשלחת הצהרת מכס כחוק מצד השולח לצרכי מכס בלבד ואין לראות בה דבר מלבד הצהרת מכס כפי שהיא.
7.7.2. לא תהא ללקוח כל טענה כלפי האתר או מפעיל האתר לגבי הצהרת המכס אשר תצורף למוצר/טובין אשר נשלח ללקוח ולכל המשתמע מכך.
7.7.3. במידה ועל המוצר אשר יוזמן יחולו מסים לרבות מכס ומע"מ ומסים שונים אחרים בהגעתו לארץ, תשלומים אלו יחולו על הלקוח/המזמין בלבד ולא תהא ללקוח/המזמין כל טענה כלפי מפעיל האתר בנוגע לכך.
7.7.  האתר לא ישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות בשירות חברת דואר ישראל או חברות דואר בינלאומיות אחרות, תקלות במערכות המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

8. ביטול עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח:
ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באופן הבא בלבד - בהודעה בכתב למייל: info@emol.co.il, באמצעות פניה דרך טופס "צור קשר" או באמצעות הדואר ויכלול את פרטי הלקוח כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה. 
בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם), ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
8.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
8.3.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
8.3.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
8.3.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
8.3.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

8.4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - הקונה יחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
מוצרים סטריליים כגון אוזניות, מכונות גילוח, בגדים תחתונים, בגדי ים וכו' לא ניתן להחזיר בגלל סיבות ברורות.
8.5. דמי ביטול - לאחר קבלת הודעת הביטול וקבלת המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למענו של המוכר, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם ובניכוי דמי המשלוח במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח והם שולמו על ידי החנות. חשוב לציין, כי דמי הביטול יגבו גם אם לא בוצע חיוב. במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, תיגבה בנוסף עמלת סליקה בסך 2.5% מסך העיסקה.
8.6. במקרה ונתגלה פגם/קלקול/נזק/חוסר במוצר שנתקבל במשלוח על-ידי הלקוח, יהיה חייב הלקוח ליידע את המוכר בכתב בדואר אלקטרוני או בטופס "צור קשר" או במכתב רשום עד 24 שעות מרגע קבלת המוצר על ידו ולצרף להודעה את פרטי ההזמנה, תצלום של המוצר ופירוט הפגם/קלקול/נזק שנתגלה.
במקרה זה תהיינה ללקוח 2 אפשרויות לבחירה:
8.6.1. לאפשר למוכר להחליף את המוצר למוצר זהה או אחר (במידה וייבחר מוצר אחר ומחירו גבוה יותר מן המוצר המקורי יש להשלים את הפער ובמידה וייבחר מוצר זול יותר יזוכה הלקוח בפער המחירים על ידי המוכר בדרך בה שולם) תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר על ידי המוכר כאשר המוצר סגור באריזתו המקורית והוכח כי לא היה כל שימוש במוצר מעבר להפעלה ראשונית אשר במסגרתה נתגלה הפגם/קלקול/נזק המדובר.
8.6.2. לבחור באפשרות של ביטול העסקה ולהעביר את המוצר שבו נתגלה הפגם/קלקול/נזק באריזתו המקורית למוכר ובלבד שהוכח כי כי לא היה כל שימוש במוצר מעבר להפעלה ראשונית שבמסגרתה נתגלה הפגם/קלקול/נזק. המוכר מתחייב לבטל את העיסקה תוך 72 שעות מרגע קבלת המוצר על ידו ללא חיוב הלקוח בדמי ביטול.

8.7. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה. אם נפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה. 
8.8. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים המסופקים ללא אריזה או באריזת טסטר ללא צלופן הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) בבושם 
8.9. דמי משלוח 
דמי טיפול ומשלוח מתומחרים לפי מחירון חברת וואי די אם פתרונות הפצה מתקדמים במקרה של משלוח ע"י שליח:
מוצר במשקל      0-1  ק"ג (כולל משקל האריזה) -  39 ש"ח
מוצר במשקל      15-1 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 49 ש"ח
מוצר במשקל    15-25 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 69 ש"ח
מוצר במשקל    35-25 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 99 ש"ח
מוצר במשקל  מעל 35 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 149 ש"ח
מקררים ומקפיאים עד 600 ליטר -דלת מעל דלת - 199 ש"ח
מקררים ומקפיאים מעל 550 ליטר דלת ליד דלת - 249  ש"ח

דמי טיפול משלוח מתומחרים לפי מחירון דואר ישראל במקרה של משלוח ע"י דואר ישראל: 19 ש"ח.

דמי המשלוח תקפים למוצרים הנשלחים מהלקוח למחסן חזרה, במידה ובחר הלקוח לשלוח המוצר עם שירות השליחים אותו מפעילה אי-מול .
ו/או במקרה של ביטול עסקה (עלות זו הינה עלות המשלוח אל הלקוח אם לא שילם אחרת גם אם צוין כי המשלוח חינם בתוך מחיר ההזמנה)
9. מכירה רגילה:
9.1. מכירה רגילה הינה מכירת מוצרים באתר על ידי הצדדים השלישיים במחיר קבוע מראש המוצג באתר, עד גמר המלאי.
9.2. במסגרת מכירה רגילה, על מבצע הפעולה לבחור מוצר מהיצע המוצרים באתר ולהשלים את רכישתו בהתאם להוראות האתר. 

10. מכירות אישיות:

10.1. מכירה אישית הינה מכירה בה הצרכן קובע את המחיר בו הוא מעוניין לרכוש את המוצר . 
למערכת מוגדר מחיר מינימום שכל הצעה מעליו תהפוך את הצעת הלקוח להזמנה .
לכל לקוח 5 נסיונות לפחות לזכות במוצר במכירה אישית במהלך 60 דקות .
10.2. מחירי המינימום אינם קבועים והם משתנים מעת לעת .
למחיר הזכייה במכירה האישית יתווספו תוספות כמו משלוח מהיר וכו.
10.3 דין מכירה אישית הוא כדין הזמנה רגילה באתר.
ועליה יחולו כל התנאים והסייגים שהוגדרו למכירה אישית.
10.4. ביטול זכייה במכירה אישית כדין ביטול זכייה במכירה פומבית.
10.5.אי-מול מודיעה כי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף של משתתפים במכירות פומביות. 
כמו כן , יתכנו מכרזים בהם לא יוכרז זוכה בסיום המכירה או תבוטל הצעתו של זוכה במכרז במידה וקיים חשש לאי כשירות המכרז, או במידה ותקלה טכנית גרמה להפרעה כזו או אחרת למהלך או סיום המכרז.
10.6. במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה, יהיה רשאי מפעיל האתר להודיע ללקוח על ביטול זכייתו במכירה הפומבית. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעה טלפונית ,הודעת פקס, או שדה הערות הזמנה בתיק הלקוח באתר.

11. שונות:
11.1  אספקת ו/או התקנת מקלחון ו/אמבטיון של חברת גלאסיקה תתבצע במרכז הארץ  בלבד בין חדרה וגדרה.
11.2. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לעסקאות מכר או שירותים באתר, יהיה  בבית משפט השלום קריות בדרך עכו 194, קרית ביאליק.

11.3. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14.01.14 וניתן לשינוי בכל עת ע"י אי-מול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

Emol.co.il © כל הזכויות שמורות